Baléares

Îles Baléares

Décret 92/1997 du 4 juillet réglementant l'usage et l'enseignement»
du catalan, langue propre des îles Baléares,
dans les établissements non universitaires des îles Baléares

La présente version française du Décret 92/1997 du 4 juillet réglementant l'usage et l'enseignement du catalan, langue propre des îles Baléares, dans les établissements non universitaires des îles Baléares est une traduction du catalan par Jacques Leclerc, faite à partir du texte original (Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no universitaris de les illes balears). Ce texte ne prétend n'avoir d'autre valeur que strictement informative. On peut consulter aussi l'Ordonnance du 12 mai 1998 réglementant les usages de la langue catalane dans les établissements non universitaires des îles Baléares.

Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no universitaris de les illes balears.

La Comunitat Autònoma té competència exclusiva, en harmonia amb els plans d'estudis estatals, per a l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, d'acord amb la tradició literària autòctona. Així es disposa en l'article 14 de l'Estatut d'autonomia, en el qual també s'estableix que la seva normalització serà un objectiu dels poders públics i que les modalitats insulars del català seran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de l'idioma.

En desplegament del règim de cooficialitat lingüística que dimana de l'article 3 del text estatutari, i en consonància amb les determinacions de l'article 14, la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les illes Balears, proclama en l'article 1.2 b, com un dels seus objectius, assegurar el coneixement i l'ús progressiu del català com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament.

El títol II d'aquesta Llei dedica a l'ensenyament una sèrie de preceptes que configuren un model educatiu propi. Així, en l'article 19, s'estableix que en tots els nivells, graus i modalitats de l'ensenyament no universitari s'han d'ensenyar obligatòriament la llengua i literatura catalanes, amb atenció especial a les aportacions de les illes Balears.

L'article 20 de la mateixa Llei afirma que s'han d'adoptar les disposicions necessàries per garantir, sense perjudici del dret reconegut en l'article 18, que els escolars de les illes Balears puguin usar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període d'escolaritat obligatòria.

Es fixa, també, que l'Administració educativa ha de posar els mitjans necessaris per garantir que els alumnes no siguin separats en centres diferents per raons de llengua i que es normalitzi progressivament l'ús de la llengua catalana com a vehicle d'expressió normal als centres educatius.

L'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de 12 d'agost de 1994, sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia d'aquesta Comunitat, com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari, va desplegar l'ordenació lingüística de l'ensenyament. Aquesta Ordre disposa que el Projecte lingüístic de centre ha de garantir que en acabar l'escolaritat obligatòria tots els alumnes tinguin un domini oral i escrit de la llengua catalana i de la castellana, ha de determinar els principis pedagògics en què es basa l'ensenyament de les llengües en cada un dels centres i ha de preveure la implantació progressiva de la llengua catalana en l'ensenyament i en els actes administratius, socials i culturals de l'àmbit educatiu.

Aquesta Ordre va motivar uns canvis positius i considerables en aquells centres escolars que, o bé fins a aquell moment no havien iniciat l'ensenyament en llengua catalana, o bé es trobaven encara en una fase endarrerida en la implantació d'aquest ús.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) conjuga el principi d'uniformitat, perquè fixa unes directrius comunes per a les diferents comunitats autònomes, i el de diversitat, perquè confereix a cada comunitat, i per extensió als diferents centres, la responsabilitat de concretar i de planificar aspectes curriculars.

És en el marc de l'autonomia que atorga l'actual sistema educatiu on els centres poden definir el seu projecte educatiu, que ha d'incloure el projecte lingüístic. Molts de centres, sobretot els darrers anys, han definit programes que preveuen un ús normal de la nostra llengua. La resta de centres, d'acord amb les determinacions d'aquest Decret, ha de dissenyar, també, un projecte lingüístic que ha de preveure la implantació progressiva de la llengua catalana en l'ensenyament i ha de posar esment especial a les modalitats insulars.

La situació actual, amb la implantació de la LOGSE pràcticament consolidada, afavoreix l'establiment d'un marc normatiu més ambiciós amb relació a l'ensenyament en llengua catalana. Aquest marc normatiu haurà de fixar i unificar criteris pel que fa a l'ús de la llengua pròpia de les illes Balears en el context escolar. Tot això amb la finalitat d'avançar en el procés de normalització lingüística i de consolidar els principis establerts en la Llei 3/1986, de 29 d'abril, sense perdre de vista l'objectiu ineludible d'aconseguir que tots els escolars adquireixin la deguda competència en les dues llengües que són oficials en la Comunitat Autònoma.

En conseqüència, el Decret s'ocupa dels mecanismes jurídics i de planificació que han de possibilitar la implantació progressiva de l'ensenyament en llengua catalana, estableix pautes específiques per a cada etapa educativa i incorpora una nova regulació per a l'aprovació de material didàctic. Parallelament, el Decret preveu la projecció de la nostra llengua com a vehicle normal de relació i de comunicació en l'àmbit docent.

D'acord amb el que disposa la conclusió segona del dictamen núm. 39/97 del Consell Consultiu, el Govern Balear ha procedit a corregir l'errada de fet de la versió catalana de l'article 18.1 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, publicada en el BOCAIB núm. 15, de 20-5-86, que no es va reparar en la correcció d'errades publicada en el BOCAIB núm. 16, de 30-5-86, per evitar que es perllongui i perpetuï una confusió i una discordança, inexistents en la voluntat emanada del Parlament de les Illes Balears. D'aquesta manera, l'article 18.1 de l'esmentada Llei regula el dret dels alumnes a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana.

Décret 92/1997 du 4 juillet réglementant l'usage et l'enseignement du catalan, langue propre des îles Baléares, dans les établissements non universitaires des îles Baléares

La Communauté autonome a une compétence exclusive en harmonie avec les plans d'études nationaux pour l'enseignement du catalan, langue propre des îles Baléares, conformément avec la tradition littéraire autochtone. Ainsi, en dispose l'article 14 du Statut d'autonomie, qui stipule également que la normalisation est un objectif des pouvoirs publics et que les particularités insulaires du catalan font l'objet d'étude et de protection, sans préjudice pour l'unité de la langue.

En extension du régime de co-officialité linguistique qui provient de l'article 3 du texte statutaire, et en conformité avec les dispositions de l'article 14 de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique aux îles Baléares, l'article 1.2 b proclame comme l'un de ses objectifs «d'assurer la connaissance et l'usage du catalan comme langue de communication dans le monde de l'enseignement».

Le Titre II de cette loi consacre à l'enseignement une suite de prescriptions qui établissent un modèle propre en éducation. Ainsi, l'article 19 énonce que «la langue et la littérature catalanes, avec une attention spéciale aux apports des îles Baléares, doivent être obligatoirement enseignées à tous les niveaux, degrés ou modes d'enseignement non universitaire».

L'article 20 de la même loi affirme que les dispositions nécessaires doivent être adoptées pour garantir, sans préjudice au droit reconnu à l'article 18, que les élèves des îles Baléares puissent utiliser normalement et correctement la langue catalane et la langue castillane à la fin de la période de leur scolarité obligatoire.

Il est aussi prévu que l'Administration scolaire doit prendre les moyens nécessaires pour garantir que les élèves ne soient pas séparés dans des établissements d'enseignement distincts pour des motifs linguistiques et que l'usage de la langue catalane soit normalisé progressivement comme véhicule d'expression normale dans les établissements d'enseignement.

L'Ordonnance du ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports du 12 août 1994 sur l'usage du catalan, langue propre de cette communauté, comme langue véhiculaire dans l'enseignement non universitaire, a dévoilé l'aménagement linguistique dans l'enseignement. Cet ordonnance dispose que le Projet linguistique d'un établissement doit garantir qu'en terminant leur scolarité obligatoire tous les élèves aient une maîtrise orale et écrite des langues catalane et castillane; le Projet doit déterminer les principes pédagogiques sur lesquels est basé l'enseignement des langues dans chacun des établissements d'enseignement et prévoir l'implantation progressive du catalan dans l'enseignement et dans les actes administratifs et socioculturels du monde de l'éducation.

Ladite ordonnance a donné lieu à quelques changements positifs et considérables dans les établissements d'enseignement qui, jusqu'à ce moment, n'avaient pas commencé l'enseignement en catalan ou se trouvaient encore dans une phase de retard dans l'implantation de cet usage.

La Loi 1/1990 du 3 octobre sur la réglementation générale du système d'éducation (LOGSE) conjugue le principe de l'uniformité, du fait qu'elle énonce certaines directives communes pour les différentes communautés autonomes, et celui de la diversité, du fait qu'elle confère à chaque communauté et, par extension, aux différents établissements d'enseignement, la responsabilité de concrétiser et de planifier des éléments du programme scolaire. 

C'est dans le cadre de l'autonomie qui accorde à l'actuel système d'éducation que les établissements peuvent définir leur projet éducatif, lequel doit inclure le projet linguistique. Beaucoup d'établissements, surtout ces années dernières, ont défini des programmes prévoyant un usage normal de notre langue. Les autres établissements, conformément aux prescriptions du présent décret, doivent esquisser également un projet linguistique prévoyant l'implantation progressive du catalan dans l'enseignement et rendre compte de la mention spéciale relative aux particularités insulaires.

La situation actuelle, avec l'implantation de la LOGSE pratiquement consolidée, favorise l'établissement d'un cadre normatif plus ambitieux en dans l'enseignement en catalan. Ce cadre normatif doit prévoir et unifier des critères concernant l'usage de la langue propre des îles Baléares dans le contexte scolaire. Tout ceci dans le but d'avancer dans le processus de normalisation linguistique et de consolider les principes établis dans la loi 3/1986 du 29 avril, sans perdre de vue l'objectif inéluctable d'obtenir que tous les élèves acquièrent la maîtrise nécessaire dans les deux langues officielles dans la Communauté autonome.

En conséquence, le décret s'occupe des mécanismes juridiques et de planification qui doivent rendre possible l'implantation progressive de l'enseignement en catalan; il établit des règles spécifiques pour chaque étape scolaire et incorpore une nouvelle réglementation pour l'approbation du matériel didactique. Parallèlement, le décret prévoit la projection de notre langue comme véhicule normal des relation et des communications dans le monde de l'enseignement.

Conformément avec ce dont dispose la seconde conclusion de l'avis no 39/97 du Conseil consultatif, le gouvernement des Baléares a procédé à la correction de l'erreur de fait de la version catalane de l'article 18.1 de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique, publiée dans le BOCAIB no 15 du 20 mai 1986, erreur qui n'a pas été corrigée dans la correction des erreurs publiée dans le BOCAIB no 16 du 30 mai 1986, afin d'éviter qu'il se prolonge et perpétue une confusion et un désaccord perçus comme inexistants dans l'esprit du Parlement des îles Baléares. De cette manière, l'article 18.1 de la loi visée réglemente le droit des élèves de recevoir leur premier enseignement dans leur langue, soit le catalan soit le castillan.

Per tot això, el conseller d'Educació, Cultura i Esports, d'acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 4 de juliol de 1997,

DECRET

CAPÍTOL I

La llengua catalana, pròpia de les illes Balears, i la llengua castellana, assignatures obligatòries en l'ensenyament no universitari.

Article 1

La llengua catalana, amb especial atenció a les modalitats de les illes Balears, i la literatura catalana, fent incidència a les aportacions de les illes, s'ensenyaran obligatòriament, juntament amb la llengua i la literatura castellanes, en tots els nivells educatius i en tots els centres de l'ensenyament no universitari.

Article 2

El nombre d'hores d'ensenyament de les assignatures de llengua i literatura catalanes, pròpies de les illes Balears, serà com a mínim igual al destinat a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes, d'acord amb l'article 19.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les illes Balears.

Article 3

L'ensenyament de la llengua catalana ha de considerar les modalitats lingüístiques pròpies de les illes Balears, sense perjudici de la unitat de la llengua, tal com preveu l'article 14 de l'Estatut d'autonomia per a les illes Balears.

Article 4

L'ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes es farà d'acord amb els currículums establerts per la normativa vigent.

Article 5

Els alumnes que resideixin temporalment a les illes Balears podran sol·licitar l'exempció de l'avaluació de la llengua i de la literatura catalanes, pròpia de les illes Balears, la qual els podrà ser atorgada a proposta de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana, d'acord amb les disposicions que despleguin aquest Decret. No obstant això, en aquests casos s'haurà de fomentar l'assistència a les classes. Aquesta regulació s'estableix sense perjudici d'altres supòsits d'exempció que pugui establir la legislació educativa.

Article 6

Els alumnes que de forma tardana s'incorporin al sistema educatiu de les illes Balears seran objecte de les adaptacions curriculars que pertoquin per adaptar l'ensenyament de les àrees lingüístiques del currículum als seus coneixements previs i al seu nivell d'aprenentatge.

CAPÍTOL II

La llengua catalana, pròpia de les illes Balears,
llengua d'ensenyament
.

Article 7
L'Administració educativa promourà l'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular de l'ensenyament no universitari, d'acord amb l'article 22 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril.

Article 8

Els centres educatius planificaran la implantació progressiva de l'ensenyament en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, i ho especificaran en el Projecte lingüístic de centre. Per a això, i a partir del curs posterior a la publicació d'aquest Decret, tots els centres educatius iniciaran, si escau, l'ensenyament en aquesta llengua. Aquesta planificació ha de preveure que, en un termini de quatre cursos escolars, l'alumnat de l'ensenyament no universitari rebi l'ensenyament segons el que es concreta en aquest Decret i en les disposicions que el despleguin.

Article 9

Si, en l'exercici del dret relatiu al primer ensenyament que és reconegut en l'article 18.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, els pares o tutors sol·liciten que els seus fills no facin un aprenentatge compartit en llengua catalana i en llengua castellana, el centre haurà de dur a terme les adaptacions necessàries per satisfer aquest dret. S'ha de garantir, alhora, el coneixement de les dues llengües oficials, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril.

Article 10

El Projecte lingüístic, inserit en el Projecte educatiu, serà elaborat per l'equip directiu o per les persones docents en qui delegui, que tendran en compte les aportacions del claustre de professors i dels altres representants de la comunitat educativa, i haurà de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar del centre. Fins a arribar a la meitat del còmput horari, el Projecte lingüístic especificarà quines àrees, a més de les que s'indiquen en aquest Decret, s'impartiran en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, i quines en llengua castellana. Definirà, també, els plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l'ensenyament de les llengües i com s'articula aquest ensenyament, i determinarà l'ús que se'n farà en l'àmbit administratiu i en les comunicacions.

Article 11

Per modificar un projecte lingüístic amb la finalitat de superar el còmput descrit en l'article 10, el consell escolar durà a terme les actuacions necessàries per obtenir el consens majoritari dels pares dels alumnes als quals es pretén aplicar la modificació.

Article 12

L'Administració educativa avaluarà la coherència dels projectes lingüístics dels centres i la seva aplicació i efectivitat, i farà el seguiment dels resultats que es desprenguin de la seva aplicació, amb la finalitat d'adoptar les mesures necessàries per evitar desequilibris en l'aprenentatge de les dues llengües oficials.

Article 13.

En el disseny del mapa escolar l'Administració educativa tendrà en compte la coherència i continuïtat òptimes entre els projectes lingüístics dels centres d'educació primària i els de secundària.

Article 14

D'acord amb l'article 23.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, el professorat que imparteixi l'ensenyament dins l'àmbit de les illes Balears ha de posseir el domini oral i escrit de les dues llengües oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que ha de realitzar, segons la normativa que reguli les titulacions i els plans de reciclatge i de formació del professorat. La seva adscripció, en cada un dels centres educatius, es farà de forma que afavoreixi l'aplicació dels projectes lingüístics dels centres.

Article 15

Les assignatures de llengua i literatura catalanes i de llengua i literatura castellanes es faran en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, i en llengua castellana, respectivament. Les assignatures de llengua estrangera es faran preferentment en la llengua que s'ensenyi.

Article 16

L'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educació infantil, es regularà de la manera següent:

a) Atès el caràcter globalitzador de l'educació infantil, no s'especifica per a les diferents àrees la distribució horària quant a l'ensenyament en cada una de les dues llengües oficials. En tot cas, però, igualment que en les etapes posteriors, en l'educació infantil, l'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua de comunicació i d'ensenyament, serà com a mínim igual al de la llengua castellana, amb la finalitat que, en acabar aquesta etapa, l'alumnat tengui una competència en llengua catalana que li permeti comunicar-se normalment en aquesta llengua amb els altres alumnes i amb el professorat, en les comunicacions pròpies d'aquesta etapa en el marc escolar, i ha d'estar preparat perquè, en iniciar l'educació primària, independentment de quina sigui la llengua familiar, pugui seguir les matèries de l'educació primària en llengua catalana o en llengua castellana.

b) Fins arribar a la meitat del còmput horari, en el projecte lingüístic de centre, que ha de ser aprovat per la majoria qualificada del consell escolar, s'ha de descriure la planificació prevista amb relació a l'ús de la llengua catalana i de la llengua castellana en els diferents nivells de l'educació infantil.

c) En l'educació infantil s'usarà preferentment la varietat dialectal pròpia de l'entorn d'aprenentatge.

Article 17

L'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educació primària, es regularà de la manera següent:

a) En l'educació primària, l'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament de les diferents àrees, serà com a mínim igual al de la llengua castellana.

b) En tot cas, els alumnes, en acabar aquesta etapa, han de tenir una competència en llengua catalana i en llengua castellana que els permeti comunicar-se normalment en cada una d'aquestes llengües amb els altres alumnes i amb el professorat, en les comunicacions pròpies d'aquesta etapa en el marc escolar.

c) En l'educació primària s'impartirà l'àrea del coneixement del medi natural, social i cultural en llengua catalana. D'entre les altres àrees, i fins a arribar a la meitat del còmput horari, es concretaran en el Projecte lingüístic, que haurà de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar del centre, quines àrees s'ensenyaran en la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, i quines en la llengua castellana.

d) En l'educació primària s'utilitzarà preferentment la llengua catalana oral pròpia de l'entorn d'aprenentatge i s'introduirà l'alumne de forma progressiva, i sobretot en el llenguatge escrit, en el coneixement de la varietat estàndard pròpia de l'àmbit de les illes Balears. Així, s'ha de garantir que al final d'aquesta etapa l'alumnat tingui un coneixement global i harmònic de la llengua catalana i de la castellana.

Article 18

L'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educació secundària obligatòria, es regularà de la manera següent:

a) En l'educació secundària obligatòria s'impartiran en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, l'àrea de ciències socials, geografia i història i l'àrea de ciències de la naturalesa. Aquesta implantació es farà de forma progressiva i d'acord amb l'article 8 d'aquest Decret.

b) D'entre les altres àrees, i fins a arribar a la meitat del còmput horari, es concretaran en el Projecte lingüístic, que haurà de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar del centre, quines àrees i a quins grups i nivells s'ensenyaran en llengua catalana.

c) Al final d'aquesta etapa, i d'acord amb l'article 20 de la Llei de normalització lingüística quant al domini de la llengua que s'ha d'haver assolit al final del període d'escolarització obligatòria, els alumnes han de poder utilitzar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana.

Article 19

L'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educació secundària postobligatòria, es regularà de la manera següent:

a) Pel que fa a l'educació postobligatòria, mitjançant les disposicions necessàries es concretaran quines assignatures s'han de fer en llengua catalana en el moment en què es generalitzi el procés d'implantació de la LOGSE [Ley Orgánica General del Sistema Educativo] i, sobretot, quan els alumnes que accedeixin a aquesta etapa hagin fet en català, al llarg de l'educació secundària obligatòria, les assignatures que s'indiquen en l'article 18 d'aquest Decret. En aquest moment, l'ús de la llengua catalana serà, com a mínim, igual al de la llengua castellana.

b) Mentrestant, els centres iniciaran de forma gradual i progressiva l'ensenyament en aquesta llengua. La planificació de cada centre, que es reflectirà en el Projecte lingüístic, es farà en coherència amb les àrees que els alumnes hauran fet en llengua catalana al llarg de l'etapa anterior i alhora es prioritzarà fer en aquesta llengua aquelles assignatures que poden incidir millor en els estudis posteriors i en la inserció en el món social i laboral.

CAPÍTOL III

La llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua de relació i de comunicació en l'àmbit docent.

Article 20

L'Administració educativa i els centres d'ensenyament no universitari usaran progressivament la llengua pròpia d'aquesta Comunitat en les relacions mútues, en les que mantenguin amb les administracions territorials i amb les altres entitats públiques i privades de les illes Balears.

Article 21

Es fomentarà l'ús de la llengua catalana en els actes culturals que el centre organitzi i en les activitats complementàries que s'ofereixin als alumnes.

Article 22

Les actuacions administratives de règim intern dels centres docents, públics i concertats, com ara actes, comunicats i anuncis, es redactaran en llengua catalana. En els procediments administratius s'utilitzarà la llengua catalana o la castellana d'acord amb la legislació vigent.

CAPÍTOL IV

Llibres de text d'educació infantil, d'educació primària
i d'educació secundària.

Article 23

Els projectes editorials en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, que hagin de servir de base per editar materials curriculars destinats a ser utilitzats per l'alumnat dels centres docents públics i privats d'ensenyament no universitari, hauran de ser autoritzats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. L'aprovació dels projectes editorials implicarà l'autorització dels llibres de text o d'altres materials que els desenvolupin. Els projectes editorials han de respectar les modalitats insulars de la llengua catalana.

Article 24

Són materials curriculars els llibres de text o altres materials editats que el professorat i l'alumnat utilitza en els centres docents, públics i privats, per al desenvolupament i aplicació del currículum de la LOGSE.

Article 25

Els centres docents no podran adoptar com a llibres de text aquells materials que no estiguin autoritzats per la Conselleria. Així mateix, els altres materials que s'emprin als centres hauran d'adequar-se als currículums establerts. No requeriran autorització els materials editats que s'utilitzin a les aules com a material de suport que no estiguin destinats de manera específica al desenvolupament d'una determinada àrea o matèria del currículum. S'autoritzaran com a llibres de text els que s'adaptin al currículum de l'àrea i, si escau, hauran de tenir presents les peculiaritats socials, geogràfiques i culturals que configuren la identitat de les illes Balears.

Article 26

Les empreses editorials remetran els seus projectes per ser aprovats a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, d'acord amb el procediment que reglamentàriament s'estableixi.

Article 27

Els materials que s'editin i que es posin a l'abast de l'alumnat i del professorat hauran d'estar subjectes al projecte editorial aprovat. En cas contrari, la Conselleria els podrà desautoritzar.

Disposicions addicionals primera

No serà d'aplicació l'article 11 d'aquest Decret a aquells centres que, en el moment de la seva publicació, ja hagin iniciat o consolidat el procés d'ensenyament en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, i hagin superat el còmput descrit en aquest article, d'acord amb el Projecte lingüístic aprovat en el seu moment.

Disposicions addicionals segona

Excepcionalment, els centres d'educació primària i/o secundària podran sol·licitar a l'Administració educativa fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a, respectivament, sempre que es justifiqui adequadament en el Projecte lingüístic.

Disposicions addicionals tercera

La Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana serà l'òrgan consultiu del conseller d'Educació, Cultura i Esports, i emetrà el seu parer quan ho sol·liciti, en aspectes relacionats amb l'ensenyament i l'ús de la llengua catalana en els centres docents no universitaris.

Disposició transitòria

En els termes que es prevegin reglamentàriament, podrà retardar-se excepcionalment l'aplicació dels articles 8, 10, 16, 17, 18 i 19 d'aquest Decret en aquells centres el professorat dels quals no reuneixi les condicions d'adscripció d'acord, amb el que disposa l'article 14.

Disposició derogatòria

1) Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquest Decret o el contradiguin.

2) Queden derogades, en totalitat, les disposicions següents:

a) El Decret 74/1986, de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Balears.

b) L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, de regulació de l'ensenyament en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

c) El Decret 82/1986, de 18 de setembre, de modificació del Decret 74/1986, de 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua o literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Balears.

d) L'Ordre de la consellera de Cultura, Educació i Esports, per la qual es modifica l'article 3 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, de regulació de l'ensenyament en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

e) L'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 12 d'agost de 1994, sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari.

f) L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, de regulació de les exempcions de l'aprenentatge de la llengua catalana.

g) L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, per la qual es regula l'aprovació dels textos i el material pedagògic de la llengua catalana, com també les versions en llengua catalana de la resta de llibres de text per a tots els nivells, els graus i les modalitats de l'ensenyament no universitari regulat per la Llei 3/1986, de dia 29 d'abril, de normalització lingüística.

Disposició final primera

Es faculta el conseller d'Educació, Cultura i Esports per dictar les disposicions d'aplicació i de desenvolupament d'aquest Decret.

Disposició final segona

Aquest Decret començarà a vigir el dia següent al de la seva publicació en el BOCAIB.

Palma, 4 de juliol de 1997

EL PRESIDENT

Jaume Matas i Palou

El conseller d'Educació, Cultura i Esports

Manuel Ferrer i Massanet

Pour ces motifs, le ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports, en accord avec le Conseil consultatif, et ayant considéré le Conseil du gouvernement lors de sa séance du 4 juillet 1997,

JE DÉCRÈTE

CHAPITRE I

Le catalan, langue propre des îles Baléares, et le castillan, matières obligatoires dans l'enseignement non universitaire

Article 1er

La langue catalane, avec une attention spéciale aux particularités des îles Baléares, et la littérature catalane, par ses implications à l'apport des îles, sont obligatoirement enseignées avec la langue et la littérature castillanes dans tous les niveaux de l'éducation et à tous les établissements d'enseignement non universitaire.

Article 2

Le nombre d'heures d'enseignement des matières de langue et littérature catalanes, propres aux îles Baléares, est au moins égal à celui destiné à l'enseignement de la langue et la littérature castillanes, conformément à l'article 19.2 de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique aux îles Baléares.

Article 3

L'enseignement du catalan doit tenir compte des particularités linguistiques propres des îles Baléares, sans préjudice de l'unité de la langue, tel que le prévoit l'article 14 du Statut d'autonomie pour les îles Baléares.

Article 4

L'enseignement de la langue et de la littérature catalanes est dispensé en conformité avec les programmes établis par la réglementation en vigueur.

Article 5

Les élèves résidant temporairement aux îles Baléares peuvent demander l'exemption de l'évaluation sur la langue et la littérature catalanes, propres aux îles Baléares, laquelle pourra leur être accordée sur proposition du Comité technique consultatif pour l'enseignement de la langue catalane, conformément aux dispositions visées par le présent décret. Toutefois, en ce cas, la participation aux classes de catalan doit être encouragée. Le présent règlement est établi sans préjudice d'autres hypothèses d'exemption que pourrait prévoir la législation en éducation.

Article 6

Les élèves qui joignent tardivement le système d'éducation des îles Baléares feront l'objet d'ajustements concernant les programmes correspondants de façon à adapter l'enseignement dans les aires linguistiques du programme à leurs connaissances et leur niveau d'apprentissage.

CHAPITRE II

Le catalan, langue propre des îles Baléares,
comme langue d'enseignement

Article 7

L'Administration scolaire promeut l'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue véhiculaire de l'enseignement non universitaire, conformément à l'article 22 de la loi 3/1986 du 29 avril.

Article 8

Les établissements d'enseignement planifient l'implantation progressive de l'enseignement en catalan, langue propre des îles Baléares, et le spécifieront dans le Projet linguistique de l'établissement. Pour cette raison et à partir du cours postérieur à l'adoption du présent décret, tous les établissements d'enseignement, le cas échéant, commenceront l'enseignement dans cette langue. Cette planification doit prévoir que, sur une période de quatre années scolaires, l'élève de l'enseignement non universitaire reçoit l'enseignement selon ce qui est concrétisé et de qui est prévu dans le présent décret.

Article 9

Si, dans l'exercice du droit relatif à l'enseignement primaire qui est reconnu à l'article 18.2 de la loi 3/1986 du 29 avril, les parents ou tuteurs demandent que leurs enfants ne fassent pas un apprentissage partagé en catalan et en castillan, l'établissement devra mener à bien les adaptations nécessaires pour répondre à ce droit. La connaissance à la fois des deux langues officielles doit être garantie, conformément avec les dispositions de l'article 20 de la loi 3/1986 du 29 avril.

Article 10

Le Projet linguistique, inséré dans le Projet éducatif, est élaboré par l'équipe de direction ou par les personnes ayant délégué des enseignants, qui tiennent compte des contributions de l'assemblée des professeurs et autres représentants de la communauté éducative; le projet linguistique doit être approuvé par la majorité qualifiée du conseil scolaire de l'établissement.  Afin d'atteindre la moitié de la plage horaire, le Projet linguistique doit préciser quelles unités en plus de celles mentionnées dans le présent décret seront dispensées en catalan, langue propre des îles, et lesquelles en castillan. Le projet linguistique doit aussi définir les approches didactiques sur lesquels se fonde l'enseignement des langues et comment est articulé ces enseignement; et il doit déterminer l'usage qui en sera fait dans le domaine administratif et les communications.

Article 11

Pour modifier un projet linguistique dans le but d'augmenter la plage horaire décrite à l'article 10, le conseil scolaire prendra les moyens nécessaires pour obtenir le consentement de la majorité des parents des élèves dont la modification pourrait s'appliquer.

Article 12

L'Administration scolaire doit évaluer la cohérence des projets linguistiques des établissements ainsi que leur mise en œuvre et leur efficacité; elle assure le suivi des résultats qui se dégageront de leur application afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter des déséquilibres dans l'apprentissage des deux langues officielles.

Article 13

Dans la conception de la carte scolaire, l'Administration tient compte de la meilleure cohérence et continuité parmi les projets linguistiques des établissements d'enseignement primaire et ceux du secondaire.

Article 14

Conformément à l'article 23.2 de la loi 3/1986 du 29 avril, le corps professoral, qui assure l'enseignement sur le territoire des îles Baléares, doit posséder la maîtrise orale et écrite des deux langues officielles nécessaire en chaque cas pour les fonctions d'éducation et d'enseignement qu'il doit exercer conformément à la réglementation régissant les diplômes et les programmes de recyclage et de formation destinés aux enseignants. Leur affectation dans chacun des établissements d'enseignement doit être effectuée de manière à favoriser la mise en œuvre des projets linguistiques des établissements.

Article 15

Les matières concernant la langue et la littérature catalanes, ainsi que la langue et la littérature castillanes, doivent être dispensées respectivement en catalan, langue propre des îles Baléares, et en castillan. Les matières concernant les langues étrangères sont dispensées préférablement dans la langue qui est enseignée.

Article 16

L'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue d'enseignement dans l'éducation enfantine est réglementé de la manière suivante:

a) Étant donné le caractère englobant de l'éducation enfantine, la distribution horaire concernant l'enseignement dans chacune des deux langues officielles n'est pas précisée dans les différents districts. Quoi qu'il en soit cependant, ainsi que lors des étapes ultérieures dans l'éducation enfantine, l'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue de communication et d'enseignement, doit être au moins égal à celui du castillan, avec l'objectif que, en terminant cette étape, l'élève acquiert une compétence en catalan lui permettant de communiquer normalement dans cette langue avec les autres élèves et avec les enseignants; dans le domaine des communications propres à cette étape dans le cadre scolaire, l'élève doit être préparé parce que, en commençant l'enseignement primaire de façon indépendante de la langue familiale, il devra suivre les matières de l'enseignement primaire en catalan ou en castillan.

b) Afin d'atteindre la moitié de la plage horaire dans le projet linguistique de l'établissement, lequel doit être approuvé par la majorité qualifiée du conseil scolaire, la planification prévue en ce qui concerne l'usage du catalan et du castillan dans les différents niveaux de l'éducation enfantine doit être décrite.

c) Dans l'éducation enfantine, la variété dialectale propre à l'environnement de l'apprentissage doit être utilisée.

Article 17

L'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue d'enseignement au primaire est réglementé de la manière suivante:

a) Dans l'enseignement primaire, l'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue d'enseignement des différentes matières doit être au moins égal à celui du castillan.

b) Dans tous les cas, les élèves qui terminent cette étape doivent avoir une maîtrise en catalan et en castillan leur permettant de communiquer normalement dans chacune de ces langues avec les autres élèves et avec les enseignants dans les communications propres à cette étape dans le cadre scolaire.

c) Dans l'enseignement primaire, le domaine de la connaissance de l'environnement naturel, social et culturel est dispensé en catalan. Pour les autres domaines, afin d'en arriver à la moitié de la plage horaire, le Projet linguistique à être concrétisé doit être approuvé par la majorité qualifiée du conseil scolaire de l'établissement, et quelles disciplines seront dispensées en catalan, langue propre des îles Baléares, et lesquelles le seront en castillan.

d) Dans l'enseignement primaire, le catalan oral propre à l'environnement d'apprentissage doit être de préférence utilisé et introduit chez l'élève de façon progressive, surtout dans la langue écrite, avec la connaissance de la variété standard propre aux îles Baléares. Ainsi, il doit être garanti qu'à la fin de cette étape l'élève ait acquis une connaissance globale et harmonieuse du catalan et du castillan.

Article 18

L'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue d'enseignement dans l'éducation secondaire obligatoire est réglementé de la manière suivante :

a) Dans l'enseignement secondaire obligatoire, les disciplines des sciences sociales, de la géographie et de l'histoire ainsi que les sciences de la nature sont dispensées en catalan, langue propre des îles Baléares. Cette implantation doit s'effectuer de façon progressive et en conformité avec l'article 8 du présent décret.

b) Dans les autres disciplines, et jusqu'à parvenir à la moitié de la plage horaire, le projet linguistique doit être concrétisé et être approuvé par la majorité qualifiée du conseil scolaire de l'établissement, avec quelles disciplines, à quels groupes et quels niveaux sont enseignés en catalan.

c) À la fin de cette étape, et en conformité avec l'article 20 de la Loi sur la normalisation linguistique concernant la maîtrise de la langue devant être atteinte à la fin de la période de la scolarisation obligatoire, les élèves doivent pouvoir utiliser normalement et correctement le catalan et le castillan.

Article 19

L'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue d'enseignement dans l'éducation secondaire post-obligatoire est réglementé de la manière suivante :

a) Pour l'enseignement post-obligatoire, il faut prendre les dispositions nécessaires pour définir quelles matières doivent être dispensées en catalan au moment de généraliser le processus d'implantation de la LOGSE [Loi organique générale du système d'éducation] et surtout quand les élèves accédant à cette étape feront en catalan, tout au long de l'enseignement secondaire obligatoire, les matières indiquées à l'article 18 du présent décret. À ce moment, l'usage du catalan doit être au moins égal à celui du castillan.

b) Entre-temps, les établissement d'enseignement commenceront de façon graduelle et progressive l'enseignement dans cette langue. La planification de chaque établissement, qui se reflétera dans le Projet linguistique, sera faite en cohérence avec les matières que les élèves auront faites en catalan au cours de l'étape précédente et en même temps il sera accordé la priorité à faire dans cette langue les matières qui peuvent le mieux influencer les études postérieures et l'insertion dans le monde du travail et la société.

CHAPITRE III

Le catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue des relations et des communications dans le monde de l'enseignement

Article 20

L'Administration scolaire et les établissements d'enseignement non universitaire utilisent progressivement la langue propre de leur communauté dans les relations mutuelles qu'ils entretiennent avec les administrations territoriales et les autres entités publiques et privées des îles Baléares.

Article 21

L'usage du catalan doit être favorisé dans les activités culturelles que l'établissement organise et dans les activités complémentaires offertes aux élèves.

Article 22

Les procédures administratives de régime interne dans les établissements d'enseignement, publics et considérés privés, comme les actes, les communiqués et les annonces, doivent être rédigées en catalan. Dans les procédures administratives, le catalan et le castillan doivent être utilisée conformément avec la législation en vigueur.

CHAPITRE IV

Manuels de l'enseignement enfantine, de l'enseignement primaire
et de l'enseignement secondaire

Article 23

Les projets d'édition en catalan, langue propre des îles Baléares, qui servent de base à la publication de documents pédagogiques destinés à être utilisés par les élèves des établissements d'enseignement publics et privés non universitaires devront être autorisés par le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports. L'approbation des projets d'édition implique l'autorisation des manuels au programme ou d'autres documents qui en assurent le développement. Les projets d'édition doivent respecter les particularités insulaires de la langue catalane.

Article 24

Les documents pédagogiques sont les manuels ou autres documents publiés que les enseignants et les élèves utilisent dans les écoles, publiques et privés, pour le développement et l'application du programme de la LOGSE.

Article 25

Les établissements d'enseignement ne peuvent pas adopter comme manuels les documents matériels qui ne sent pas autorisés par le Ministère. Ainsi, les autres documents qui seront utilisés dans les établissements devront s'adapter aux programmes établis. Les documents édités qui sont utilisés dans les classes comme matériel de soutien ne requièrent pas d'autorisation s'ils ne sont pas destinés de manière spécifique au développement d'une discipline donnée ou de la matière au programme. Seront autorisés comme manuels ceux qui s'adapteront au programme de la discipline et, le cas échéant, qui doivent garder à l'esprit les particularités sociales, géographiques et culturelles qui caractérisent l'identité des îles Baléares.

Article 26

Les maisons d'édition doivent soumettre leurs projets pour approbation auprès du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, conformément aux dispositions qui seront établies par règlement.

Article 27

Les documents qui sont édités et mis à disposition des élèves et des enseignants devront être soumis pour approbation de projet d'édition. Dans le cas contraire, le Ministère peut les refuser.

Première disposition additionnelle

L'article 11 ne s'applique pas au présent décret aux établissements qui, au moment de la publication, ont déjà commencé ou consolidé le processus d'enseignement en catalan, langue propre des îles Baléares, et qui ont dépassé la plage horaire décrite au présent article, conformément au Projet linguistique approuvé à ce moment.

Seconde disposition additionnelle

Exceptionnellement, les établissements d'enseignement primaire et/ou secondaire peuvent demander à l'Administration scolaire de dispenser en catalan une matière différente de celles visées aux articles respectifs 17c et 18e, pourvu qu'à chaque fois elle est suffisamment justifiée dans le Projet linguistique.

Troisième disposition additionnelle

La Commission consultative technique pour l'enseignement de la langue catalane est l'organisme consultatif du ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports, et émet son avis celui-ci le demande dans ses aspects rattachés à l'enseignement et à l'usage du catalan dans les établissements d'enseignement non universitaires.

Disposition transitoire

Dans les délais qui sont prévus par règlement, peut être exceptionnellement retardée l'application des articles 8, 10, 16, 17, 18 et 19 du présent décret dans les établissements d'enseignement dont le corps professoral ne réunit pas les conditions d'assignation en accord avec les dispositions de l'article 14.

Disposition dérogatoire

1) Les prescriptions de rang égal ou inférieur qui s'opposent ou contredisent les dispositions du présent décret sont abrogées.

2) Les dispositions suivantes sont abrogées en totalité :

a) Le décret 74/1986 du 28 août réglementant l'enseignement de la langue et la littérature catalanes dans les établissements d'enseignement non universitaires des Baléares.

b) L'Ordonnance du ministre de l'Éducation et de la Culture du 29 août 1986 réglementant l'enseignement en catalan dans les établissements d'enseignement non universitaires des îles Baléares.

c) Le décret 82/1986 du 18 septembre modifiant le décret 74/1986 du 28 août réglementant l'enseignement de la langue ou de la littérature catalanes dans les établissements d'enseignement non universitaires des Baléares.

d) L'Ordonnance de la ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports modifiant l'article 3 de l'Ordonnance du ministre de l'Éducation et de la Culture du  29 août 1986 réglementant l'enseignement en langue catalane dans les établissements d'enseignement non universitaires des îles Baléares.

e) L'Ordonnance de la ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports du 12 août 1994 sur l'usage du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue véhiculaire dans l'enseignement non universitaire.

f) L'Ordonnance de la ministre de l'Éducation et de la Culture du 29 août 1986 réglementant les exemptions pour l'apprentissage de la langue catalane.

g) L'Ordonnance de la ministre de l'Éducation et de la Culture du 29 août réglementant l'approbation des manuels et documents pédagogiques de la langue catalane, ainsi que les versions en catalan du reste des manuels pour tous les niveaux, les degrés et modalités de l'enseignement non universitaire régis par la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique.

Première disposition finale

Le ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports est autorisé à édicter une réglementation pour l'application et le développement du présent décret.

Seconde disposition finale

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le BOCAIB.

Palma, le 4 juillet 1997

LE PRÉSIDENT,

Jaume Matas i Palou

Le ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports,

Manuel Ferrer i Massanet

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde