Baléares

Îles Baléares

Ordonnance du 12 mai 1998 réglementant les usages
de la langue catalane dans les établissements
non universitaires des îles Baléares

La présente version française de l'Ordonnance du 12 mai 1998 réglementant les usages de la langue catalane dans les établissements non universitaires des îles Baléares est une traduction du catalan par Jacques Leclerc, faite à partir du texte original (Ordre per la qual es regulen els usos de la llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears). Ce texte ne prétend n'avoir d'autre valeur que strictement informative. On peut consulter aussi le Décret 92/1997 du 4 juillet réglementant l'usage et l'enseignement du catalan, langue propre des îles Baléares, dans les établissements non universitaires des îles Baléares.

Ordre per la qual es regulen els usos de la llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, entre els seus objectius, proclama la necessitat d'assegurar el coneixement i l'ús progressiu de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament, com també, en l'article 20, convoca l’Administració a adoptar les disposicions necessàries per garantir, sense perjudici del dret reconegut en l'article 18, que els escolars de les illes Balears puguin usar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període d'escolaritat obligatòria.

Amb la finalitat de fer efectius aquests preceptes, el Govern Balear aprovà el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

Aquest Decret s'ocupa dels mecanismes jurídics i de planificació, entre els quals el projecte lingüístic de centre, que han de possibilitar la implantació progressiva de l'ensenyament en llengua catalana, estableix unes pautes específiques per a cada etapa educativa, i incorpora una nova regulació per a l'aprovació del material didàctic. Al mateix temps, el Decret preveu la projecció de la nostra llengua com a vehicle normal de relació i de comunicació en l'àmbit docent.

En desplegament del capítol II, i en aplicació de determinats articles del capítol III d'aquest Decret, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha considerat oportú dictar una norma que reguli l'elaboració dels projectes lingüístics de centre, i, per tant, els usos de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament, de comunicació i també els aspectes fonamentals per a l'ensenyament de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació, dict la següent,

ORDRE

Article 1

Els centres d'ensenyament no universitari elaboraran el projecte lingüístic, inserit en el projecte educatiu que, d'acord amb el Decret 92/1997, de 4 de juliol, especificarà quines àrees s'impartiran en llengua catalana, definirà els plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l'ensenyament-aprenentatge de les llengües al centre i determinarà l'ús de la llengua catalana en l'àmbit administratiu i en les comunicacions del centre.

Article 2

1) Els centres que tenen ja un projecte lingüístic propi, aprovat en el seu moment, abans de la publicació del decret 92/ 1997, de 4 de juliol, que superi el còmput previst a l'article 10 de l'esmentat Decret, mantindran aquell projecte i la seva progressió o consolidació dins el projecte educatiu. Conseqüentment, no els serà d'aplicació l'article 6 d'aquesta Ordre.

2) Els centres que en el moment de la publicació del Decret 92/1997, de 4 de juliol , no hagin iniciat l'ensenyament en llengua catalana o que la imparteixin en grau inferior al fixat amb caràcter obligatori en el Decret esmentat, començaran, si fa el cas, o incrementaran l'ensenyament en llengua catalana i planificaran en el projecte lingüístic de centre la implantació progressiva de l'ensenyament en aquesta llengua fins a arribar, en un termini màxim de quatre cursos escolars, a la meitat del còmput horari, amb especificació de quines àrees, a més de les indicades al Decret citat, s'impartiran en llengua catalana. El projecte lingüístic de centre determinarà la planificació prevista per a tot el període d'implantació.

Article 3

1) L'elaboració del projecte lingüístic de centre, com a part del projecte educatiu, serà responsabilitat de l'equip directiu, d'acord amb les directrius establertes pel consell escolar, les propostes del claustre de professors i d’altres representants de la comunitat educativa.

2) El projecte lingüístic haurà d'establir-se d'acord amb les característiques sociolingüístiques de l'entorn escolar amb l'objectiu d'assolir el domini de les dues llengües al final de l'escolaritat obligatòria, tal com prescriu l'article 20 de la Llei 31/1986, de normalització lingüística, i haurà d'atendre a les necessitats educatives específiques dels alumnes. Haurà de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar de centre, òrgan que també serà responsable de l'avaluació interna del projecte.

3) Els centres remetran anualment el projecte lingüístic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports en la mateixa data que estableixi l'administració educativa per al lliurament de la planificació educativa del centre.

Article 4

Els projectes curriculars d'etapa, elaborats sota la supervisió i la coordinació de la comissió pedagògica del centre, recolliran les directrius i les decisions incloses en el projecte lingüístic en matèria d'ensenyament en llengua catalana i d'ensenyament-aprenentatge de les llengües en tots aquells aspectes que la legislació contempla per als projectes curriculars i, molt concretament en els següents, d'acord amb les especificitats de les diferents etapes educatives:

a) S'hi especificaran les àrees que han de ser impartides en llengua catalana en cada una de les etapes i nivells, amb inclusió de les que s'indiquen a l'article 6 d'aquesta Ordre.

b) Es considerarà de forma global el temps dedicat a l'ensenyament en llengua catalana en les diferents etapes educatives, en coherència amb la necessitat d'assolir, tal com exigeix el Decret 92/1997, de 4 de juliol, la meitat del còmput horari i amb atenció al temps prescrit de les àrees a cadascun dels cicles.

c) S'establiran previsions de caràcter general sobre la metodologia didàctica de l'ensenyament-aprenentatge de les llengües curriculars.

d) S'establiran normes d'ús lingüístic a les àrees impartides en llengua catalana, de manera que totes les activitats docents i de comunicació, realitzades pel professorat i per l'alumnat, siguin en aquesta llengua, així com també ho seran els llibres de text; hi haurà d'haver materials de consulta en llengua catalana a la disposició dels alumnes.

e) S’hi inclouran previsions derivades dels anteriors aspectes en les programacions didàctiques dels cicles i departaments.

Article 5

1) La programació general anual del centre, elaborada per l'equip directiu tenint en compte les aportacions del claustre i del consell escolar i, si escau, dels alumnes, haurà d'incloure previsions en matèria de concreció de les directrius emanades del projecte lingüístic, d'acord amb la legislació vigent relativa als projectes educatiu i curricular i, de manera especial, haurà d'atendre a tot allò que faci referència a la planificació de l'ús progressiu de la llengua catalana en l'àmbit administratiu i en les comunicacions del centre, tal com es contempla als articles 20, 21 i 22 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.

2) En finalitzar el curs escolar, el consell escolar i l'equip directiu del centre avaluaran el grau de compliment del projecte lingüístic i inclouran les conclusions més rellevants a la memòria anual que es tramet a l'Administració educativa.

Article 6

1) Per modificar un projecte lingüístic amb la finalitat de superar el còmput horari establert a l'article 2 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, els centres hauran de presentar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, durant el mes de juny, la corresponent sol·licitud, acompanyada de l'acta del consell escolar on s'especifiqui l'acord i s'expressi que s'han dut a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir el consens majoritari dels pares i les mares dels alumnes afectats. També s'hi haurà d'incloure la proposta de planificació de l'ús de la llengua catalana que es preveu dur a terme. Cas que l'Administració educativa l'autoritzi, aquesta planificació s'incorporarà al projecte lingüístic de centre, que haurà de seguir el procés derivat de l'aplicació de la present Ordre.

2) Els centres que, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret 92/1997, de 4 de juliol, desitgin impartir en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa als articles 17c i 18a d'aquella norma, ho sol·licitaran motivadament a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, acompanyant:

motivació de petició

acord del Consell Escolar

acreditació del consens majoritari de la comunitat educativa.

Aquesta sol·licitud serà informada per la Comissió Tècnica d' Assessorament per a l'ensenyament de i en llengua catalana.

Article 7

El Departament d'Inspecció Educativa i els serveis tècnics de l'Administració educativa podran assessorar els centres per a l'elaboració i l'aplicació del projecte lingüístic. Així mateix, el Departament d'Inspecció Educativa, amb l'assistència, en el seu cas, dels serveis tècnics, avaluarà la coherència i l'efectivitat dels projectes lingüístics i, juntament amb tota la comunitat educativa, vetlaran perquè es garanteixi, com s'indica a l'article 20 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, que tots els escolars de les illes Balears puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d'escolaritat obligatòria.

Article 8

D'acord amb l'article 18.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, i en aplicació de l'article 9 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, els pares, les mares o tutors dels alumnes que cursin el primer ensenyament, que correspon a l'etapa d'educació.

Article 9

Als centres docents d'ensenyament no universitari als quals es refereix l'article 2 d'aquesta Ordre, en relació a l'ús de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament de les diverses àrees curriculars, es procedirà d'acord amb el que es prescriu segons les etapes educatives, i d'acord amb el que impliquen els articles 16 a 19 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.

1) A l'etapa d'educació infantil al primer curs del segon cicle s'utilitzarà la llengua catalana de manera que el seu ús sigui, com a mínim igual al de la llengua castellana, tot tenint en compte el caràcter globalitzador de l'etapa. Aquesta implantació de l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament serà progressiva i es generalitzarà en els anys següents. Mentrestant, l'ensenyament haurà de garantir que els infants, en acabar aquesta etapa, puguin seguir, a partir del primer curs d'educació primària, àrees en llengua catalana i en llengua castellana, d' acord amb el que estableix l'article 17 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.

2) A l'etapa de l'educació primària s'impartirà en llengua catalana, com a mínim, una àrea del primer curs de cada cicle.

Al primer curs d'aquesta etapa serà impartida en llengua catalana, com a mínim, l'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. Aquesta àrea serà impartida en llengua catalana fins al final de l'etapa.

3) A l'etapa de l'educació secundària obligatòria s'impartirà en llengua catalana, com a mínim, una àrea a primer curs de cada cicle. L'àrea de ciències socials, geografia i història, i l'àrea de ciències de la natura s'impartiran en llengua catalana, com a mínim, en el primer curs d'aquesta etapa. Aquestes àrees s'impartiran en llengua catalana fins al final de l'etapa.

4) A l'etapa de l'educació secundària postobligatòria, el centre, d'acord amb el que prescriu l'article 3 d'aquesta Ordre, planificarà en el projecte lingüístic la implantació progressiva de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament, de manera que l'ús de la llengua catalana sigui, com a mínim, igual al de la llengua castellana. L'opció de l'ús de la llengua catalana en les diferents àrees que els alumnes hauran cursat en aquesta llengua al llarg de l'etapa anterior i tenint en compte els aspectes que puguin incidir millor en els estudis posteriors i en la inserció social i laboral de l'alumnat, sense perjudici de l'objectiu d'aconseguir el domini de les dues llengües.

Article 10

1) Els centres d'educació de les persones adultes s'atendran al que fixa el Decret 921/1997, de 4 de juliol, quant a l'ús de la llengua catalana en els centres docents, com també als articles 1 i 2 d'aquesta Ordre.

2) La selecció de les àrees a impartir en llengua catalana es farà atenent als aspectes que puguin incidir millor en la inserció social i laboral, en la integració cultural o en els estudis posteriors dels alumnes.

3) El projecte lingüístic de centre haurà de contemplar els aspectes esmentats, amb especial atenció al caràcter progressiu de l'ús de la llengua catalana, a les característiques i possibilitats de l'alumnat adult i a la consideració, en l'aprenentatge del català, del caràcter funcional de la llengua.

Article 11

Els centres d'educació especial i segons el que s'indica a l'article 24.4 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, la planificació de l'ús de la llengua catalana, reflectida, com correspon, en el projecte lingüístic de centre, es farà d'acord amb les possibilitats individuals dels alumnes i, en tot cas, en consonància amb la resta d'aprenentatges.

Article 12

A l'Escola Oficial d'Idiomes s'utilitzarà normalment la llengua catalana en l'àmbit administratiu i en les comunicacions. El projecte lingüístic de centre haurà d'atendre, en aquest sentit als articles 20 a 22 del Decret 92/ 1997, de 4 de juliol, i, alhora, a les orientacions de l'article 15 de la mateixa disposició. Així mateix, en les assignatures encaminades a la formació de traductors i intèrprets, els alumnes hauran de practicar la traducció directa i inversa entre la llengua estrangera i les llengües catalana i castellana, en una proporció, com a mínim, del cinquanta per cent pel que fa a la catalana.

Article 13

Si, en l'exercici del que determina la disposició transitòria del Decret 92/1997, de 4 de juliol, algun centre, de manera excepcional, hagués de retardar l'aplicació dels articles que s'hi esmenten, ho sol·licitarà prèviament a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. La sol·licitud corresponent, acompanyada de la documentació justificativa, serà remesa a la Direcció General d'Ordenació i Innovació durant la primera setmana del mes de setembre de cada any. Un cop estudiat el cas, la Direcció General d'Ordenació i Innovació comunicarà al centre la resolució corresponent.

Article 14

La Comissió Tècnica d' Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua catalana, òrgan consultiu del conseller d'Educació, Cultura i Esports en aspectes relacionats amb l'ensenyament i l'ús de la llengua catalana en els centres docents no universitaris, emetrà anualment un informe sobre el desenvolupament i l'aplicació dels projectes lingüístics als centres docents no universitaris de les illes Balears on, a més de l'anàlisi de les dades, formularà al conseller d'Educació, Cultura i Esports els suggeriments que consideri oportuns per a la millora de les previsions derivades de l'aplicació de la norma present.

Disposició addicional

En compliment del que està previst a l'article 19.3 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística, com també a l' article 11 del Reial Decret 8061993 de 28 de maig sobre règim de Centres docents estrangers a Espanya, la Direcció General d'Ordenació i Innovació procedirà a fixar el currículum de la llengua i cultura espanyola, així com la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, amb l'horari corresponent.

Disposició transitòria primera

No obstant el que prescriu l'article 13 d'aquesta Ordre, la sol·licitud per retardar l'aplicació dels articles esmentats a la disposició transitòria del Decret 92/1997, de 4 de juliol, referida al curs 1998-99, ha de ser tramesa abans del 15 de juliol.

Disposició transitòria segona

Atès que al moment de la promulgació d’aquesta Ordre, el curs acadèmic 1997/98 està ja molt avançat, l’exigència continguda a l’article 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4, s’entendrà aplicable a partir del curs 1998-99.

Disposició final

Aquesta Ordre començarà a vigir l'endemà de la seva publicació en el BOCAIB. Contra aquesta ordre, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOCAIB prèvia comunicació a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, conforme disposen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Ordonnance réglementant les usages de la langue catalane dans les établissements non universitaires des îles Baléares

Ordonnance du 12 mai 1998 du ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports réglementant les usages du catalan, langue propre des îles Baléares, comme langue d'enseignement dans les établissements non universitaires des îles Baléares

La loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique, parmi ses objectifs, proclame la nécessité d'assurer la connaissance et l'usage progressif du catalane, la langue propre des îles Baléares, comme langue véhiculaire dans le domaine de l'enseignement, ainsi que dans l'article 20 elle invite l'Administration à adopter les dispositions nécessaires pour garantir, sans préjudice du droit reconnu à l'article 18, que les élèves des îles Baléares puissent utiliser normalement et correctement les langues catalane et castillane à la fin de la période de leur scolarité obligatoire.

Dans le but de faire rendre ces prescriptions effectives, le gouvernement des Baléares a approuvé le décret 92/1997 du 4 juillet réglementant l'usage et l'enseignement du catalane dans les établissements d'enseignement non universitaires des îles Baléares.

Le présent décret traite des mécanismes juridiques et planificateurs, entre autres le projet linguistique de l'établissement d'enseignement, qui doivent rendre possible l'implantation progressive de l'enseignement en catalan; il prévoit des règles spécifiques pour chaque étape en éduction et incorpore une nouvelle réglementation pour l'approbation du matériel didactique. Au même temps, le décret prévoit l'extension de notre langue comme véhicule normal des relations et des communications dans le monde de l'enseignement.

Dans le développement du chapitre II, et en application des articles prévus du chapitre III du présent décret, le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports a considéré opportun d'édicter une réglementation régissant l'élaboration des projets linguistiques des établissements d'enseignement et, par conséquent, des usages du catalan comme langue d'enseignement, de communication ainsi que les éléments fondamentaux pour l'enseignement des deux langues officielles de la Communauté autonome.

Pour ces motifs, sur proposition de la Direction générale de la planification et de l'innovation, est édicté ce qui suit,  

J'ORDONNE

Article 1er

Les établissements d'enseignement non universitaire élaborent le projet linguistique incorporé dans le projet éducatif qui, conformément au décret 92/1997 du juillet, doit préciser quelles matières seront dispensées en catalan, définissent les approches pédagogiques sur lesquelles est basé l'enseignement-apprentissage des langues dans l'établissement et déterminent l'usage du catalan dans le domaine administratif et dans les communications scolaires.

Article 2

1) Les établissements d'enseignement, qui ont déjà leur propre projet linguistique approuvé à ce moment avant la publication du décret 92/ 1997 du 4 juillet, lequel dépasse le nombre d'heures prévu à l'article 10 dudit décret, peuvent maintenir ce projet ainsi que sa progression ou sa consolidation dans le projet éducatif. Par conséquent, ces établissements ne sont pas assujettis à l'article 6 de la présente ordonnance. 

2) Les établissements qui, au moment de la publication du décret 92/1997 du 4 juillet, n'ont pas commencé l'enseignement en catalan ou qui le dispensent en proportion inférieure à celle fixée de façon obligatoire dans le décret mentionné, doivent commencer, le cas échéant, à augmenteront l'enseignement en catalan et planifier dans leur projet linguistique l'implantation progressive de l'enseignement dans cette langue jusqu'à arriver, en un délai maximal de quatre années scolaires, à la moitié du nombre d'heures, en précisant dans quelles matière en plus de celles indiquées au décret visé seront dispensées en catalan. Le projet linguistique de l'établissement d'enseignement doit déterminer la planification prévue pour toute la période d'implantation.

Article 3

1) L'élaboration du projet linguistique de l'établissement d'enseignement, comme partie du projet éducatif, est sous la responsabilité du personnel de direction, en conformité avec les directives établies par le conseil scolaire, les propositions de l'assemblée des enseignants et des autres représentants de la communauté scolaire. 

2) Le projet linguistique doit être adopté en conformité avec les caractéristiques sociolinguistiques de l'environnement scolaire avec comme objectif de parvenir à la maîtrise des deux langues à la fin de la scolarité obligatoire, tel que le prescrit l'article 20 de la loi 31/1986 sur la normalisation linguistique, et il doit porter sur les besoins spécifiques en éducation chez les élèves. Il doit être approuvé par la majorité qualifiée du conseil scolaire de l'établissement, entité qui est également responsable de l'évaluation interne du projet.

3) Les établissements d'enseignement remettent annuellement leur projet linguistique au ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports à la même date que prévoit l'administration scolaire pour la remise de la planification éducative de l'établissement.

Article 4

Les projets de programme d'étape, élaborés sous la supervision et la coordination de la commission pédagogique de l'établissement d'enseignement, recueillent les directives et les décisions incluses dans le projet linguistique en matière d'enseignement en catalan et d'apprentissage des langues dans tous les aspects que la législation envisage pour les projets de programme et, très concrètement, sur les suivants, conformément avec les spécificités des différentes étapes éducatives:

a) Les matières qui sont dispensées en catalan doivent être précisées pour chacune des étapes et chacun des niveaux, y compris les matières indiquées à l'article 6 de la présente ordonnance.

b) Est considéré comme un tout le temps consacré à l'enseignement en catalan dans les différentes étapes de l'éducation, en cohérence avec la nécessité de parvenir, tel que l'exige le décret 92/1997 du 4 juillet, la moitié du temps horaire et avec une attention particulière au temps prescrit des matières pour chacun des cycles.

c) Sont instaurées les prévisions à caractère général sur la méthodologie didactique de l'enseignement-apprentissage des langues du programme.

d) Des normes d'usage linguistique dans les matières dispensées en catalan doivent être fixées, de sorte que toutes les activités de l'enseignement et de la communication réalisées par les enseignants et les élèves se déroulent dans cette langue, ainsi que les manuels au programme qui le seront aussi; il doit y avoir des documents de matériels en catalan à la disposition des élèves.

e) Sont incluses les prévisions provenant des aspects précédents dans les programmes pédagogiques des cycles et départements.

Article 5

1) Le programme général annuel de l'établissement, élaboré par le personnel de direction en tenant compte des apports de l'assemblée des enseignants et du conseil scolaire et, le cas échant, élèves, doit inclure des prévisions en matière d'implantation des directives émanant du projet linguistique, conformément à la législation en vigueur relative aux projets et au programme éducatifs; de façon spéciale, i doit porter attention à tout à ce qui fait référence à la planification de l'usage progressif du catalan dans le domaine administratif et dans les communications de l'établissement, tel que le stipulent les articles 20, 21 et 22 du décret 92/1997 du 4 juillet.

2) À la fin de l'année scolaire, le conseil scolaire et le personnel de direction de l'établissement d'enseignement évaluent le degré de réalisation du projet linguistique et incluent les conclusions les plus significatives au mémoire annuel qui est envoyée à l'Administration scolaire.

Article 6

1) Pour modifier un projet linguistique dans le but de dépasser la plage horaire prévue à l'article 2 du décret 92/1997 du 4 juillet, les établissements d'enseignement doivent présenter au ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, au cours du mois de juin, la demande correspondante, accompagnée du procès-verbal du conseil scolaire dans lequel est précisé l'accord et qui présente que les activités nécessaires ont été menées à bien afin d'obtenir le consentement majoritaire des pères et mères des élèves concernés. Il doit aussi y être incluse la proposition de planification de l'usage du catalan qui est prévue être menée à bien. Dans les cas autorisés par l'Administration scolaire, cette planification est incorporée au projet linguistique de l'établissement, qui devra respecter le processus découlant de l'application de la présente ordonnance.

2) Les établissements d'enseignement qui, en conformité avec la seconde disposition additionnelle du décret 92/1997 du 4 juillet, souhaitent dispenser en catalan une matière différente de celle visée aux articles 17c et 18e de ce règlement doivent le demander de façon motivée au ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, accompagné :

des motifs de la requête;

de l'accord du Conseil scolaire:

de l'autorisation obtenue du consentement majoritaire de la communauté scolaire. 

Cette requête sera instruite auprès de la Commission consultative technique pour l'enseignement du catalan.

Article 7

Le département de l'Inspection scolaire et les services techniques de l'Administration scolaire peuvent conseiller les établissements d'enseignement dans l'élaboration et l'application du projet linguistique. Ainsi, le département de l'Inspection scolaire, avec l'aide dans son cas des services techniques, évalue la cohérence et la réalisation des projets linguistiques et, avec toute la communauté scolaire, veille à ce que soit garanti, comme le stipule l'article 20 de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique, l'usage normal et correct du catalan et du castillan chez tous les élèves à la fin de la période de leur scolarité obligatoire.

Article 8

En conformité avec l'article 18.2 de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique et en application avec l'article 9 du décret 92/1997 du 4 juillet, les pères et mères ou les tuteurs des élèves suivant le premier enseignement correspondant à cette étape de leur instruction.

Article 9

Dans les établissements d'enseignement non universitaire visés à l'article 2 de la présente ordonnance au sujet de l'usage du catalan comme langue d'enseignement dans les diverses matières du programmes, il sera procédé en conformité avec les prescriptions selon les étapes de l'éducation et en conformité avec les dispositions des articles 16 à 19 du décret 92/1997 du 4 juillet.

1) Lors de l'étape de l'éducation enfantine du premier cours du second cycle, le catalan est utilisé de sorte que son usage soit, au moins égal à celui du castillan, tout en tenant compte du caractère globalisant de cette étape. Cette implantation de l'usage du catalan dans l'enseignement doit être progressive et se généraliser au cours des années suivantes. Entre-temps, l'enseignement doit garantir que les enfants, à la fin de cette étape, puissent poursuivre, à partir de la première année de l'éducation primaire, des matières en catalan et en castillan, conformément avec les dispositions de l'article 17 du décret 92/1997 du 4 juillet.

2) Lors de l'étape de l'éducation primaire, au moins une matière de la première année de chaque cycle est dispensée en catalane. À la première année de cette étape, au moins la matière portant sur la connaissance du milieu naturel, social et culturel doit être dispensée en catalan. Cette matière doit être donnée en catalan jusqu'à la fin de cette étape.

3) Lors de l'étape de l'éducation secondaire obligatoire, au moins une matière de la première année de chaque cycle doit être dispensée en catalan. Les disciplines des sciences sociales, de la géographie et de l'histoire, ainsi que celle des sciences de la nature doivent être dispensées en catalan au minimum au cours de la première année de cette étape. Ces disciplines doivent être données en catalan jusqu'à la fin de cette étape.

4) Lors de l'étape de l'éducation secondaire post-obligatoire, l'établissement d'enseignement, en conformité avec les prescriptions de l'article 3 de la présente ordonnance doit planifier dans le projet linguistique l'implantation progressive du catalan comme langue d'enseignement, de sorte que l'usage du catalan soit au moins égal à celui du castillan. L'option de l'usage du catalan dans les différentes matières auxquelles les élèves auront donné suite dans cette langue au cours de l'étape précédente et en tenant compte des aspects pouvant le mieux influencer les études postérieures et l'insertion dans la société et le de travail de l'effectif scolaire, sous réserve de l'objectif d'obtenir la maîtrise des deux langues.

Article 10

1) Les établissements d'enseignement destinés aux adultes doivent tenir compte des dispositions du décret 921/1997 du 4 juillet quant à l'usage du catalan dans les écoles, ainsi qu'aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance. 

2) Le choix des matières à dispenser en catalan doit tenir compte des aspects qui peuvent toucher le mieux les élèves dans leur insertion dans la société et du travail, ainsi que dans leur intégration culturelle et leurs études ultérieures.

3) Le projet linguistique de l'établissement d'enseignement doit considérer les aspects mentionnés avec une attention particulière au caractère progressif de l'usage du catalan, aux caractéristiques et aux possibilités des élèves adultes et à la considération dans l'apprentissage du catalan du caractère fonctionnel de la langue.

Article 11

Les établissements d'enseignement spéciaux et pour lesquels il est indiqué à l'article 24.4 de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique que la planification de l'usage du catalan se reflète, le cas échéant, dans le projet linguistique de l'établissement, et doit se faire en conformité avec les possibilités individuelles des élèves et, dans tous les cas, en accord avec le reste de l'apprentissage.

Article 12

À l'École officielle des langues, le catalan doit être utilisé normalement dans le domaine administratif et dans les communications. Le projet linguistique de l'établissement doit tenir compte dans ce sens des articles 20 à 22 du décret 92/1997 du 4 juillet et, à la fois, aux orientations de l'article 15 de la même disposition. Ainsi, dans les matières destinées à la formation des traducteurs et interprètes, les élèves doivent pratiquer la traduction directe de la langue étrangère vers le catalan et le castillan, et l'inverse, dans une proportion d'au moins 50 % en ce qui concerne le catalan. 

Article 13

Si, dans l'exercice des prescriptions prévues dans la disposition transitoire du décret 92/1997 du 4 juillet, certains établissements, de façon exceptionnelle, devaient retarder l'application des articles visés, ils devront préalablement en faire la requête auprès du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports. La requête correspondante, accompagnée des documents justificatifs, doit être envoyée à la Direction générale de la planification et de l'innovation au cours de la première semaine du mois de septembre de chaque année. Une fois le cas étudié, la Direction générale de la planification et de l'innovation communique à l'établissement la décision correspondante.

Article 14

La Commission consultative technique pour l'enseignement du catalan, un organisme consultatif du ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports dans les aspects reliés à l'enseignement et à l'usage du catalan dans les établissements non universitaires, émet annuellement un rapport sur le développement et l'application des projets linguistiques dans les établissements non universitaires des îles Baléares où, en plus de l'analyse des données, elle formule au ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports les suggestions qu'elle considère adéquates pour améliorer les prévisions découlant de l'application de la présente réglementation.

Disposition additionnelle

Dans l'application des dispositions prévues à l'article 19.3 de la loi 3/1986 sur la normalisation linguistique, ainsi qu'à l'article 11 du décret royal 8061993 du 28 mai sur régime des établissement d'enseignement étrangers en Espagne, la Direction générale de la planification et de l'innovation procède à l'établissement du programme de langue et de culture espagnoles, ainsi qu'à celui du catalan, langue propre des îles Baléares, avec l'horaire correspondant.

Première disposition transitoire

Nonobstant les dispositions que prescrit l'article 13 de la présente ordonnance, la requête pour retarder l'application des articles visés à la disposition transitoire du décret 92/1997 du 4 juillet, rattachée à l'année 1998-1999, doit être acheminée avant le 15 juillet.

Seconde disposition transitoire

Étant donné qu'au moment de la promulgation de la présente ordonnance, l'année scolaire 1997-1998 est déjà très avancée, l'exigence contenue à l'article 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 commence à s'appliquer à partir de l'année 1998-1999.

Disposition finale

La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication dans le BOCAIB. À l'encontre de la présente ordonnance, qui épuise la voie administrative, tout recours administratif contentieux peut être intenté devant le Tribunal supérieur de justice des îles Baléares dans un délai de deux mois, à compter du lendemain de sa publication dans le BOCAIB après communication au ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, conformément aux dispositions de l'article 110.3 de la loi 30/1992 du 26 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune et aux articles 57 et 58 de la loi réglementant la juridiction administrative du contentieux. 

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde