Eesti Vabariik
(République d'Estonie)
Estonie

Loi sur les écoles primaires
et les écoles secondaires supérieures

2010

Voir la loi de modification de 2022

L'article 125 de cette loi de 2010 abroge la Loi sur les écoles primaires et les écoles secondaires supérieures de 1993. Mot à mot, le titre en estonien ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus") signifie «loi» ("seadus") «école de base» ("põhikooli") et (ja) «gymnase» ("gümnaasium"), autrement dit "loi sur l'école de base (ou fondamentale) et sur les gymnases". En Estonie, comme dans d'autres pays, par exemple en Suisse, un «gymnase» est un établissement d'enseignement secondaire du deuxième cycle qui propose une formation en culture générale ou commerciale; en France, ce serait un lycée ou un collège. On peut donc traduire en français par «écoles primaires» et «écoles secondaires supérieures». Voir aussi le Programme national d'enseignement secondaire supérieur de 2011.

ATTENTION: cette loi de 2010 a été considérablement modifiée en 2022 par la Loi modifiant la Loi sur les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire supérieur.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2010)

Artikkel 15.

Riiklik õppekava

1) Riiklikes õppekavades esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale.

2) Põhihariduse standard kehtestatakse põhikooli riiklikus õppekavas ning lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate õpilaste jaoks põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas. Üldkeskhariduse standard kehtestatakse gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Põhikooli riikliku õppekava, põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava (edaspidi koos riiklikud õppekavad) kehtestab Vabariigi Valitsus.

3) Põhikooli riiklikus õppekavas ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatakse ainevaldkonniti vähemalt järgmiste kohustuslike õppeainete ainekavad:

1. keel ja kirjandus: eesti keel (eesti õppekeelega koolis), vene keel (vene õppekeelega koolis) ning kirjandus;

2. võõrkeeled: eesti keel teise keelena, A-võõrkeelena inglise keel, saksa keel, prantsuse keel, vene keel, B-võõrkeelena inglise keel, saksa keel, prantsuse keel, vene keel;

Artikkel 21.

Õppekeel

1) Kooli või klassi õppekeeleks loetakse keel, milles toimuv õpe moodustab vähemalt 60 protsenti riiklikes õppekavades määratud väikseimast lubatud õppe koormusest. Kui õpe ei toimu üheski keeles 60 protsendi ulatuses, loetakse õpe kakskeelseks. Kakskeelse õppe puhul käsitatakse õppekeeltena kahte keelt, milles toimub enamus õppest.

2) Põhikooli õppekeel on eesti keel. Põhikoolis või selle üksikutes klassides võib kooli hoolekogu ettepanekul munitsipaalkoolis valla- või linnavolikogu otsuse alusel ning riigikoolis haridus- ja teadusministri otsuse alusel olla õppekeel mis tahes keel.

3) Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel. Munitsipaalgümnaasiumis või selle üksikutes klassides võib õppekeeleks olla ka muu keel. Loa muus keeles toimuvaks õppeks või kakskeelseks õppeks annab Vabariigi Valitsus valla- või linnavolikogu taotluse alusel. Sellise ettepaneku teeb valla- või linnavolikogule kooli arengukavast lähtudes hoolekogu.

4) Koolis või klassis, kus õppekeel ei ole eesti keel, on eesti keele õpe 1. klassist alates kohustuslik. Kool tagab niisuguses koolis või klassis eesti keele õppe korraldamise tasemel, mis võimaldaks põhikooli lõpetajatel jätkata õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses.

5) Põhiharidust omandavatele õpilastele, kelle emakeel ei ole õppekeel või kes koduses suhtluses räägivad õppekeelest erinevat keelt, mis on vähemalt ühe vanema emakeel, korraldab kool keele- ja kultuuriõpet, kui seda soovivad vähemalt kümme sama emakeele või koduse suhtluskeelega õpilast.

[...]

Artikkel 31.

Gümnaasiumi lõpetamine

5) Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles. Riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest. Riigieksam on sooritatud rahuldavalt, kui saavutatud on vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusest.

6)
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada:

1. riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles;

2. kooli õppekavas sätestatud õppesuunast tulenevat ainevaldkonda või ainevaldkondi ning sotsiaal- ja loodusvaldkonda hõlmav gümnaasiumi koolieksam;

3. õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina.

Artikkel 46.

Haridusliku erivajadusega õpilane

1) Haridusliku erivajadusega õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.

Loi sur les écoles primaires et les gymnases (2010)

Article 15

Programme national

1) Les programmes nationaux définissent les objectifs des études, les résultats d’apprentissage attendus, les conditions et la procédure d’évaluation et les exigences relatives à l’environnement des études, à l’organisation de celles-ci et de l’enseignement, à l’obtention du diplôme et au programme scolaire.

2) Le niveau de l’enseignement primaire est fixé dans le programme national des écoles primaires et pour les élèves qui suivent des études simplifiées, d’adaptation et de maintien dans le programme national simplifié pour les écoles primaires. Le niveau de l’enseignement secondaire général est déterminé dans le programme national des établissements d’enseignement secondaire supérieur. Le programme national des écoles primaires, le programme national simplifié des écoles primaires et le programme national des établissements d’enseignement secondaire supérieur (ci-après dénommés ensemble les programmes nationaux) sont déterminés par le gouvernement de la République.

3) Le programme national des écoles primaires et le programme national des établissements d’enseignement secondaire supérieur comprennent au moins le programme des matières obligatoires suivantes par matière:

1. la langue et la littérature: l'estonien (dans une école où la langue d’enseignement est l’estonien), le russe (dans une école où le russe est langue d’enseignement) et la littérature;

2. les langues étrangères: l'estonien comme langue seconde, l'anglais, l'allemand, le français, le russe comme langue étrangère A; l'anglais, l'allemand, le français, le russe comme langue étrangère B ;

Article 21

Langue d’enseignement

1) La langue d’enseignement d’une école ou d’une classe est considérée comme la langue dans laquelle l’enseignement se déroule et constitue au moins 60% de la charge d’études minimale autorisée spécifiée dans les programmes nationaux. Si 60% de l’enseignement n’est offert dans aucune langue, l’enseignement est considéré bilingue. Dans le cas de l’apprentissage bilingue, les deux langues dans lesquelles se déroule la majeure partie de l’enseignement sont considérées comme les langues d’enseignement.

2) La langue d’enseignement à l’école primaire est l’estonien. Dans une école primaire ou dans ses classes individuelles, sur proposition du conseil d’administration de l’école, toute langue peut être la langue d’enseignement dans une école municipale sur la base d’une décision de la municipalité rurale ou du conseil municipal et dans une école publique sur la base d’une décision du ministre de l’Éducation et de la Recherche.

3) La langue d’enseignement dans les établissements d’enseignement secondaire supérieur est l’estonien. Dans un établissement municipal ou dans ses classes individuelles, une autre langue peut également être la langue d’enseignement. L’autorisation d’étudier dans une autre langue ou d’étudier en format bilingue est accordée par le gouvernement de la République sur la base d’une demande de la municipalité rurale ou du conseil municipal. Une telle proposition est faite à la municipalité rurale ou au conseil municipal par le conseil d’administration en fonction du plan de développement de l’école.

4) Dans une école ou une classe où la langue d'enseignement n'est pas l'estonien, il est obligatoire d'enseigner l'estonien dès la première année. Dans une telle école ou une telle classe, l'école doit assurer l'organisation de l'enseignement de l'estonien à un niveau permettant aux diplômés de l'école primaire de poursuivre leurs études dans un établissement estonien d'enseignement moyen.

5) Toute école doit organiser un enseignement linguistique et culturel pour les élèves qui acquièrent une éducation primaire dont la langue maternelle n'est pas la langue d'enseignement ou qui communiquent à la maison dans une langue différente de la langue d'enseignement d'au moins l'un des parents, à la condition que dix élèves ou plus de la même langue maternelle ou avec la même langue de communication du foyer le demandent.

[...]

Article 31

Diplôme d’études secondaires

5) Pour obtenir un diplôme d'études secondaires, les examens nationaux doivent être passés en estonien ou, dans les cas spécifiés dans le programme national du lycée, en estonien comme deuxième langue, en mathématiques et dans une langue étrangère. Tout examen national est considéré réussi si au moins un pour cent de la note maximale a été obtenue. Un examen national est réussi avec un résultat satisfaisant si au moins 20% de la note maximale a été obtenue.

6) Pour obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, les examens nationaux suivants doivent être réussis :

1. les examens nationaux en estonien ou, dans les cas prévus par le programme national des écoles secondaires supérieures, en estonien langue seconde, en mathématiques et en langue étrangère;

2. un examen scolaire pour les écoles secondaires supérieures couvrant la ou les matières et les domaines sociaux et naturels découlant du domaine d’études prévu dans le programme scolaire;

3. la recherche ou les travaux pratiques des élèves, sauf après l’obtention du diplôme en tant qu’élève externe.

Article 46

Élève ayant des besoins éducatifs spéciaux

1) Un élève ayant des besoins pédagogiques particuliers est un élève dont le talent, les difficultés d’apprentissage, l’état de santé, le handicap, les troubles du comportement et des émotions, l’absence prolongée des études ou la maîtrise insuffisante de la langue d’enseignement de l’école entraînent la nécessité d’apporter des modifications ou des ajustements au contenu de l’étude, au processus d’apprentissage, à la durée des études, à la charge des études, à l’environnement de l’apprentissage (tels que les aides à l’étude, les salles d’étude, la langue de communication, y compris la langue des signes ou d’autres moyens de communication alternatifs, le personnel de soutien, les enseignants spécialement formés), les résultats d’apprentissage demandés ou le plan de travail établi par l’enseignant pour travailler avec la classe. 

Page précédente

 

Estonie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde